Ceník právních služeb

Pro firmy i jednotlivce vždy připravíme přehlednou kalkulaci našich služeb.

Kalkulace pro fyzické osoby i firmy

Odměna za právní službu může být určena dohodou mezi advokátem a klientem a to například jako hodinová sazba, sazba za jeden úkon právní služby či jako celková odměna za ucelenou právní službu (obsahující více úkonů právní služby).

Pro fyzické osoby

Získat kalkulaci

Firemní řešení

Získat kalkulaci

Jak probíhá spolupráce

Úvodní konzultace

Návrh řešení a rozpočtu

Realizace sjednaných aktivit

V případě, že se strany na ceně za poskytování právních služeb dopředu nedohodly, postupuje se při stanovení výše odměny advokáta dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v pozdějším znění, které závazně stanovuje konkrétní výši odměny pro určitý druh právních úkonů.

Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a to zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby. Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách. Advokátu náleží také náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby a to při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

Odměna advokáta a náhrada hotových výdajů je v případě plátcovství navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH).

Pro bližší podrobnosti využijte odkaz na znění advokátní tarifu na webových stránkách České advokátní komory.

Ceník právních služeb

K našim klientům přistupujeme individuálně a s ohledem na náročnost věci. Cenu za poskytnuté právní služby stanovujeme dohodou s klientem.

Kontakt

Sídlo:

Komenského 256/23
Hradec Králové 500 03

Telefon:

+420 605 873 801

Email:

info@akzb.cz


    Tento formulář je zabezpečen pomocí reCAPTCHA pluginu společnosti Google, tedy dodržuje ochranu osobních údajů a platí pro něj následující smluvní podmínky.